This is a Lystiwiki

Järvi keskellä kylää

Järvi keskellä kylää

Vaihtoehtoinen toteutus GoogleMyMapsin avulla

Kirkkojärvi tutuksi

Parkanon yhteiskoulussa on hyödynnetty järviekosysteemin opetuksessa lähistöllä sijaitsevaa Kirkkojärveä jo vuosien ajan. Aiempina vuosina havainnot ja pikku tutkimukset ovat jääneet lähinnä luokka - ja vuositasolla toteutuneiksi projekteiksi. Tämän hankkeen myötä heräsi ajatus alkaa kerätä tietoa laajemmin ja pidemmältä ajanjaksolta sekä siirtää tietoa kartalle.

Työkaluksi maastotiedon keräämiseen valjastettiin Open Data Kit -ohjelmisto, jolla dataa voidaan kerätä ilman verkkoyhteyttä. Keväällä 2017 kerättiin lähinnä aistinvaraista (lämpötila, väri, haju ja virtausnopeus) maastotietoa järveen pohjoisen suunnalta laskevista ojista (kiikarit kartalla), tätä havainnointia on tarkoitus keväällä 2018 laajentaa koskemaan koko järven ympäristöä. Hankkeen myötä käyttöön saatiin mittalaitteita erilaisiin veden laadun mittauksiin. Vertailuaineistoa on saatu Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n tekemistä turvetuotannon velvoitetarkkailuraporteista.

Syksyllä 2017 toteutettiin 7-luokille järven ympäristössä monialainen teemapäivä, jossa viidellä rastilla suoritettiin erilaisia tehtäviä. Kahdella rastilla mitattiin veden laatuun liittyviä asioita (veden virtausnopeus, lämpötila, pH, sameus, happipitoisuus ja johtokyky), mittaukset tehtiin sekä järveen laskevasta Vuorijoesta että järvestä laskevasta Pappilanjoesta. Yhdellä rastilla tutkittiin kasvillisuutta ja selkärangattomia, ja yhdellä kalastoa ja sääasioita. Viidennen rastin aiheena oli ympäristötaide. Lisäksi tehtiin haastatteluja, videointia ja valokuvausta.

Huhtikuun lopussa 2018 toistettiin vesimittaukset molemmissa mittauspisteissä sekä kierrettiin koko järvi ja suoritettiin aistinvarainen arviointi järveen laskevista ojista.Arvioitavia ojia järveen laskee kaikkiaan yhdeksän kappaletta. Mittausten suorittamiseen oli varattu aikaa neljä tuntia ja suorittajiksi kaksi seitsemättä luokkaa. Tunnit olivat osa monialaista teemapäivää. Tulokset käsitellään ja siirretään samalle kartalle aiempien mittaustulosten kanssa.

Tutkimustyötä Kirkkojärven ympärillä tullaan jatkamaan myös tulevina vuosina.

Teemapäivän 2017 reitti ja tehtävärastit

Rastikuvaukset

Oppilaat kiersivät rasteilla luokittain siten, että jokaisella rastilla oli aikaa puolisen tuntia. Rastilla oli kaksi ohjaavaa opettajaa ja lisäksi siirtymisiä valvoi 1-2 aikuista. 

 

Rasti 1

Uimarannan läheisyydessä kartoitettiin kasvillisuusvyöhykkeitä ja tutustuttiin kasvilajistoon. Toisena tehtävänä oli selkärangattomien pyynti, määritys ja laskenta (kuusi).  

Rasti 2.

Kirkkojärveen laskevan Vuorijoen rastilla mitattiin veden virtausnopeus, lämpötila, pH, sameus, happipitoisuus ja johtokyky. Tulokset kirjattiin tablettiin ODK -lomakkeelle. Toisena tehtävänä oli havainnollistaa veden pintajännitys videoinnin kautta (laineet)

 

Rasti 3.

Lakkikallion uimarannalla valmistettiin mato-onki ja onkimalla yritettiin selvittää kirkkojärven kalalajistoa. Toisena tehtävänä oli pieneen sääasemaan tutustuminen ja mittaustulosten kirjaus (tuulimylly)

Rasti 4.

Pappilanjoen rastilla suoritettiin samat vesimittaukset (laineet) kuin Vuorijoella. Toisena työnä oli ohikulkijoiden haastattelu Kirkkojärven merkityksestä heille, haastattelut videoitiin (kamera).

 

Rasti 5.

Pappilansalmen Juhlapuistossa tehtiin ympäristötaidetta savea muotoillen (aurinko).

Mittaukset, kevät 2018

Huhtikuun lopun teemapäivänä Kirkkojärvi -tutkimukseen osallistui maastossa kaksi seitsemättä luokkaa ja kolme opettajaa neljän tunnin ajan Toinen luokka kävi toistamassa molemmilla mittauspisteillä, Vuorijoella ja Pappilankoskella, samat mittaukset kuin syyskuussa 2017. Toinen luokka kiersi koko järven ympäri havainnoiden asitinvaraisesti järveen laskevia ojia.

Tutkimukset sujuivat lähes rutiinilla, olihan oppilailla kokemusta laitteiden käytöstä jo syksyn teemapäivältä. Aamupäivän aikana heräsi ajatus suorittaa ainakin osa laitemittauksista myös järveen laskevista ojavesistä vielä kevään aikana. Ongelmaksi muodostuu vain niiden sijainti, matkoihin kuluu liian paljon aikaa yhden oppitunnin puitteissa tehtävää mittausta ajatellen. Kulkemiseen helpotusta tuovat Liikkuva koulu -hankkeen myötä hankitut Jopo -polkupyörät.

 

Tulosten tallennus ja käsittely

Tulokset tallennettiin vesimittausten ja sääaseman osalta maastossa tableteille ODK -lomakkeelle.

Aineistot muunnettiin taulukkomuotoon ja matematiikan tunneilla oppilaat käsittelivät aineistoa. He laskivat kaikista mittauksista keskiarvon ja mediaanin sekä päättelivät, kumpi luvuista kuvaa aineistoa parhaiten. Osassa mittauksia heitot ääripäiden välillä olivat aika suuria.

Oppilaiden laskemat arvot siirrettiin karttapohjalle ja tietoja täydennettiin saatavilla olevilla pitkän aikavälin turvetuotannon velvoitetarkkailun mittaustuloksilla. Mittaustulokset löytyvät myös Järviwikistä

Kaiken aineiston, mm. kasvillisuus- ja selkärangatontutkimuksen sekä kuvamateriaalin, siirtäminen samalle kartalle vesimittausten kanssa on osoittautunut haastavaksi. Ratkaisua yksinkertaiseen ja selkeään esitystapaan ollaan hakemassa.

Vesistökoulu Kuivasjoella 16.5.2018

Yhteistyöllä toteutettu Vesistökoulu oli menestys

 

40 Parkanon seitsemäsluokkalaista sai nauttia aurinkoisesta kesäsäästä Parkanon Kuivasjärvestä laskevan Kuivasjoen rannalla. Kyseiselle paikalle on viime vuonna valmistunut pohjapato, jonka tehtävä on nostaa järven keskimääräisiä ali- ja keskiveden korkeuksia järven tilan ja virkistyskäytön parantamiseksi. Paikka näyttää jo nyt luonnolliselta koskelta. Moni nuori yllättyikin paikan kauneudesta.  Vesistökoulu-tapahtuma oli osa Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä -hankkeen toteuttamista. 

Vesistökoulu rakentui rasteista

Nuoret saapuivat vesistön äärelle iloisin ja odottavin mielin, sillä mikä olisi parempaa kuin ulkoistaa oppimisympäristö vesistön varrelle. Päivän teemana oli tutustuttaa nuoria vesiympäristöön ja -tutkimukseen mittauksia ja havaintoja tehden.

Kokemuksia ja oppia kerrytettiin neljän toimintarastin avulla, joista yksi oli tietenkin makkaranpaistoa nokipannukahvin, mehun ja pullan kera! Rasteilla oppilaat pääsivät mm. tutustumaan virtaamamittausten saloihin KVVY ry:n näytteenottaja Teenu Kosken ja ympäristöasiantuntijan Heikki Holstin johdolla. Tämän lisäksi opettaja Ari Sillanpään kanssa oppilaat tutustuivat konkreettisesti erilaisiin mittalaitteisiin ja mittasivat esimerkiksi veden lämpötilaa, sähkönjohtavuutta ja happamuutta.

Pirkanmaan ELY-keskuksen vesitalousasiantuntija Anne Mäkysen vetämällä rastilla pohdittiin mm. mistä veden väri johtuu ja onko jokiympäristö ollut 100 vuotta sitten sama kuin nykyisin. Kuivasjoen jokiympäristön ekosysteemiäkin havainnoitiin.

Lupaus omalle lähivesistölle

Viimeisellä rastilla oppilaat, talkoohenkilökunta sekä järjestäjät tekivät oman vesistölupauksensa, jonka avulla he haluavat parantaa vesien tilaa tulevaisuudessa. Näistä lupauksista muodostui erittäin positiivinen kuva nuorista ja heidän suhtautumisestaan ympäristöön. Moni nuori lupasi vähentää puhtaan veden käyttöä, olla roskaamatta ja estää mikromuovin kulkeutumista vesistöihin. Talkootyön tekijöiden vesistölupauksissa näkyi yhteistyöhalukkuus eri tahojen kanssa, valmius talkootyöhön tulevaisuudessakin sekä oman kosteikon perustaminen.

Tulevaisuuden vesistökunnostajia?

Päivä tarjosi nuorille hyviä muistoja ja oppia, joihin on mukava palata myöhemminkin. Moni pulahti helteisenä päivänä joessa vilvoittelemassa. Oppilaiden keskuudessa syntyi myös oivalluksia omasta vedenkulutuksesta ja vesiekosysteemin hauraudesta.  

Meidän tehtävä ympäristöministeriön rahoittamana kärkihankkeena on innostaa nuoria ja auttaa heitä saamaan tietoa vesistöistä ja ympäristöstämme. Lisäksi voimme auttaa nuoria saamaan myönteisiä kokemuksia ja saada heidät myös itse kokeilemaan, kuten Vesistökoulussa tehtiin.

Vesiensuojelutyö on tärkeää myös tulevaisuudessa, ja uusia osaajia ja asiasta kiinnostuneita tarvitaan. Onnistuimme tehtävässä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys Vauhtia vesienhoitoon -hankeen sekä talkoopanostuksella mukana olleiden Kuivasjärven kalastuskunnan ja Parkanon 4H:n kanssa. Hanke haastaa tulevaisuudessakin kaikki halukkaat rohkeasti mukaan edistämään vesienhoitoa sekä kannustaa paikallisia toimimaan vesistöjen suojelemiseksi ja kunnostamiseksi.

Teksti: Anne Mäkynen & Virve Rinnola

Vesistötutkimusta Kirkkojärvellä 1.10.2018

Discuss & brainstorm