This is a Lystiwiki

Paikkaoppi - Osana luovaa kirjoittamista 8.luokalla

Paikkaoppi - Osana luovaa kirjoittamista 8.luokalla

 

Kokeilin paikkaoppia kahdeksasluokkalaisten valinnaisen suomen kieleen kuuluvan oppiaineen, luovan kirjoittamisen, tunnilla. Luovassa kirjoittamisessa kirjoitetaan erilaisia tekstejä, kuten kuvauksia, kertomuksia ja runoja sekä tehdään esimerkiksi haastatteluja. Kurssi on niin sanottu lyhytkurssi, eli se kestää yhden lukukauden (2h/vko). Oppilaita oli paikalla yhteensä 12.

Paikkaopin Beta -versio https://paikkaoppi.csc.fi/ 

 

Tehtävänanto oli seuraavanlainen:

1) Muistele kaikki paikat Suomessa, joissa olet käynyt tai jopa asunut.

Koeta muistaa jokaisesta paikasta yksityiskohtia sekä tunteita: miksi matka tehtiin, keitä matkalla oli mukana, toteutuiko matkan tarkoitus, mikä vuodenaika oli, olitko matkalla onnellinen vai onneton ja mitä matkalta jäi erityisesti mieleen.

2) Voit merkitä paikat vihkoosi ranskalaisin viivoin muistelun tueksi.

3) Merkitse paikat Suomen karttaan pistetyökalun avulla.

4) Kirjoita jokaisen merkitsemäsi paikan yhteyteen lyhyt kuvaus niistä mielikuvista, joita paikkaan sinun mielestäsi liittyy. Muutaman virkkeen mittainen kuvaus kunkin paikan yhteyteen on tässä vaiheessa riittävä. Voit liittää paikan yhteyteen myös kuvan.

5) Kirjoita lopuksi Google Docsiin yhtenäinen kuvaus tai kertomus karttaan merkitsemistäsi paikoista. Käytä kirjoittamisen apuna karttaan liittämiäsi lyhyitä kuvauksia. Jos kirjoitat kuvauksen, muista käyttää kuvailun apuna kaikkia aisteja. Jos taas kirjoitat kertomuksen tai tarinan, muista juoni (alku-keskikohta-käännekohta-loppu).

Ajatuksia kokeilusta:

Paikkaoppi mahdollisti paikkojen tavallista monipuolisemman muistelun, koska paikkojen merkitseminen Suomen karttaan todennäköisesti lisäsi paikkojen muistelua ja sitä kautta edesauttoi tavallista monipuolisemman kirjoitelman aikaansaamista. Kaikki oppilaiden merkitsemät paikat näkyivät opettajalle, ja oppilaiden merkitsemiä paikkoja oli yhteensä yli 150 eli todella paljon. Tarkoituksena oli yhdistää mielikuvia eri paikoista toisiinsa, ja uskonkin, että paikkaopin käyttö edesauttoi asioiden yhdistämistä toisiinsa. Oppilaiden kirjoittamista kuvauksista/kertomuksista nimittäin tuli monipuolisia: niissä yhdistyivät eri paikat sen sijaan että ne olisivat perustuneet vain yhteen käyntikohteeseen. Uskon, että paikkaopin käyttö auttoi konkretisoimaan eri paikkoja, jolloin niiden piirteiden yhdistäminen sujui melko vaivattomasti.

Paikkaoppikoulutus oli mielestäni hyvä ja tiivis kokonaisuus, jonka aikana paikkaopin käytön oppi hyvin. Silti tämän oppimiskokeilun suunnitteluun kului aikaa tunteja. Ensin suunnittelimme toisen äidinkielen opettajan kanssa kokeilua erikseen ja sitten kokoonnuimme yhteen tarkentamaan kokeilun sisällön. Melko helposti päädyimme tekstin kirjoittamiseen paikkojen pohjalta, mutta jätimme molemmille myös suunnittelun vapautta. Kaiken kaikkiaan suunnitteluun kului aikaa kaksi tuntia ja raportin kirjoittamiseen tunti. Oppilailta oppimiskokeilun toteuttamisen kului aikaa noin kaksi tuntia, joillakin oppilaista enemmänkin.

Haasteena paikkaopin käytössä oli se, että tekemäni tehtävänannot eivät näkyneet oppilaille siinä numerojärjestykessä, missä ne tein, vaan tehtävänannot olivat menneet satunnaiseen järjestykseen oppilaille julkaisemassani tehtävässä. Tähän asiaan en voinut itse vaikuttaa. Jatkossa voisin rajoittaa sitä paikkamäärää, jonka oppilaat voivat karttaan merkitä, koska tässä tehtävässä joillakin oppilailla oli vaikeuksia tehdä päätöstä niistä paikoista, joiden perusteella he kirjoittavat tekstiä. 4-5 karttaan merkittyä paikkaa olisi riittänyt tehtävään hyvin. Tällöin tehtävän suunnitteluvaihe oppilailla olisi lyhentynyt ja kirjoittamisvaiheeseen olisi jäänyt enemmän aikaa. Mainittu muutos on syytä tehdä tehtävään jatkossa, jos aikoo toteuttaa kokonaisuuden kahdessa oppitunnissa. Oppilaat olivat hyvin innostuneita paikkaopin käytöstä, mikä näkyi juuri siinä, että jokainen oppilas merkitsi karttaan paljon itselleen tuttuja paikkoja.

Kokeilin paikkaoppia omassa opetuksessani ensimmäistä kertaa. Oppilaat ottivat paikkaopin käytön innolla vastaan, mikä ilmeni siinä, että jokainen oppilas merkitsi karttaan keskimäärin kymmeniä paikkoja. Oppilaiden innokkuuden sekä sovelluksen helppokäyttöisyyden perusteella käytän paikkaoppia jatkossakin opetuksessani.  Tulevaisuudessa paikkaopin voisi yhdistää edelleenkin kirjoitelman tekemiseen. Sitten kun paikkaoppi saadaan toimimaan kännyköissä, oppilaat voisi lähettää ulos tarkkailemaan lähiympäristöään ja merkitsemään karttaan oman kotiseudun tärkeitä paikkoja. Edelleen paikkaoppia voisi hyödyntää esimerkiksi koulun pihan tarkastelussa: oppilaat voisivat merkitä karttaan koulun pihan erityisen onnistuneita, siistejä, epäsiistejä, paljon tai vähän käytettyjä tai yllättäviä paikkoja ja raportoida niistä esimerkiksi koulun muulle henkilökunnalle, jolloin oppilaat saataisiin osallistettua koulun toimintaan, kuten esimerkiksi koulun pihan suunnitteluun. Näin tehtävään saataisiin uuden opetussuunnitelman vaatimaa monialaisuutta.

  

Discuss & brainstorm