This is a Lystiwiki
  • View:

Tilastokeskuksen avointa tietoa 9lk YH

Opetuskokeilun kuvaus

Opetusukokeilun tavoitteena oli tutustua ja hyödyntää Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat. Tietokannan tiedoista pystyy muodostamaan suoraan kuvaajaan selaimella.

http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/

Oppilaiden tuli piirtää 3-4 kuvaajaa aineiston pohjalta. Oppilaiden tuli kuvailla, mikä yhteiskunnallinen ilmiö voidaan selittää kuvaajan avulla. Käytetyissä tiedoissa pyrittiin hyöntämään paikallisuutta mahdollisuuksien mukaan.

Valmistelut:

Opetuskokeilun suunnitteluun kului useampi tunti. Eniten aikaa kului sopivien ja opetuksessa käsiteltyjen aineistojen löytämiseen oppilaille. Aineiston esihakeminen osoittautui myös tarpeelliseksi, jotta oppilaat löysivät ja pääsivät nopeasti työstämään omaa aineistoaan. Ohjeistuksessa oppilaita kannustettiin hakemaan myös tietoa itse palvelusta.


Oppitunnit:

Ensimmäisen oppitunnin alussa esiteltiin kuinka tietoa voitiin hakea ja luoda kuvaajat Tilastokeskuksen aineistosta. 

Oppilaat jaettiin neljään ryhmään, joille annettiin yksi seuraavista aiheista: Bruttokansantuote, Yksityinen kulutus 1975-2016, Työttömyys, Väestörakenne tai Koulutukseen hakeutuminen. Ryhmä teki tilastoista yhteisen  GoogleDocs - tiedoston, joka esitettiin luokalle toisen oppitunnin lopussa.

Ensimmäisen oppitunnin aikana kaikki ryhmät aloittivat oman työnsä. Toisella oppitunnilla ryhmä viimeistelivät työnsä sekä esittivät sen muulle luokalle. Tehtävä tehtiin ja palautettiin Classroomi-kurssin kautta Docsilla.

Kokemuksia:

Yhdellä opitunnilla Tilastokeskuksen palvelu meni nurin ja jouduimme käyttämään vanhempaa aineistoa, josta ei löytynyt kaikkea tietoa.

Uudenlainen työtapa vaikutti tehtävän tekemiseen. Erityisesti tehtävän aloittaminen ja hahmottamiseen ryhmien osalta kuilui aikaa. Uudenlaisen työtavan kokeilua auttoi tutorpettajan mukana olo oppitunneilla.
 

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.